ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයක දැන්වීමක් අපගේ වෙබ් අඩවියේ , Facebook , Instagram , රේඩියෝ චැනලය , WhatsApp , Twitter ආදී සෑම මාධ්‍යකම පළ කරගත.. දැන්ම අපට WhatsApp කරන්න - 011 2255587 / 074 0022943 / 076 2195054.. எங்களின் இணையத்தளம், முகநூல், இன்ஸ்டாகிராம், ரேடியோ சேனல், வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர் போன்ற அனைத்து ஊடகங்களிலும் நீங்கள் விரும்பும் எந்த வகையான விளம்பரத்தையும் பதிவிடவும்.. இப்போதே எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்யவும் - 011 2255587 / 074 0022943 / 076 2195054 .. Post any kind of advertisement you want on our website, Facebook, Instagram, radio channel, WhatsApp, Twitter etc. in all media.. WhatsApp us now - 011 2255587 / 074 0022943 / 076 2195054 ...

Sri Lanka's Largest Classifieds Portal

Search from over 1,500,000 classifieds & Post unlimited classifieds free!Browse items by category

Vehicles

(1361)

Buy and sell used and brand-new cars, motorbikes and other vehicles in Sri Lanka. Choose from top brands including Toyota, Nissan, Honda and Suzuki.

Cars

(4465)

Buy and sell used and brand-new cars in Sri Lanka. Choose from top brands including Toyota, Audi, Nissan, Honda and Suzuki.

Motorbikes & Scooters

(3463)

Buy and sell used and brand-new Motorbikes and Push cycles in Sri Lanka. Choose from top brands including Bajaj, Yamaha and Honda.

Three Wheelers

(1557)

Buy and sell used and brand-new Three Wheelers in Sri Lanka. Choose from top brands including Bajaj, Piaggio, and TVS.

Electronics

(7801)

Find great deals for used electronics in Sri Lanka including mobile phones, computers, laptops, TVs and much more.

Property

(10644)

View listings for property in Sri Lanka. Find the cheapest rates for apartments, commercial and residential properties, as well as for land and plots.

Home & Garden

(3173)

Buy and sell new and used home appliances including furniture, kitchen items, garden products and other household items in Sri Lanka.

Fashion, Health & Beauty

(6171)

Everything you need to look and feel amazing! check out the latest fashion items and a range of health and beauty products being offered in Sri Lanka.

Hobby, Sport & Kids

(766)

Buy and sell used musical instruments, sports gear and accessories, art and collectibles, items for kids and more.

Business & Industry

(499)

Browse through a range of business services and industrial companies offering products and services to both other businesses and consumers alike.

Services

(201)

Browse through a range of service-based companies offering services to both other businesses and consumers alike.

Education

(332)

Buy and sell books and magazines, find tuition, classes and other educational resources in Sri Lanka.

Animals

(1456)

Search from the widest variety of pets in Sri Lanka. Select from dogs, puppies, cats, kittens, birds and other domesticated animals.

Food & Agriculture

(1685)

Find food and edible products, including fresh fruits and vegetables, meats, fish, seafood, crop seeds, plants and other agricultural products in Sri Lanka.

Other

(1129)

Classified ads for miscellaneous products and items all over Sri Lanka. Buy and sell almost anything

Jobs in Sri Lanka

(1597)

Find a job for your requirements from great companies as well as other works.

Work Overseas

(83)

Find a job for your requirements from great companies as well as other works.

Marriage Proposals

(0)

Find a Bride or a Groom for your beautiful life.

Browse items by location

Sri Lanka's Largest Online Marketplace - itemads.lk

Buy and sell anything you want, Itemads.lk is Sri Lanka's largest online marketplace and Sri Lanka's number one online marketplace with millions of users on Facebook. Divided into districts, you can easily find what you need. Do you want to sell / buy a house, land? Want to sell/buy a vehicle? Want to sell/buy mobile phones, electrical appliances? Buy or sell your item easily through itemads.lk.

 ඉඩම් කඩම් අඩු මිලට Idam Kadam Adumilata இடம் கடம் அடுமிலட

 වාහන රිය පොළ wahana riya pola வாஹன ரிய பொல

 ගම්මිරිස් විවසායකයෝ-Gammiris Wiwasayakyo -கம்மிரிச் விவசாயகயொ

 බයික් මහගෙදර MY BIKE HOME பயிக் மஹகெதர

 ෆෝන් කඩේ Phone Kade போன் கடே

 ලී බඩු අඩුවට- Leebadu Aduwata-லீ படு அடுவட

 රියසෙවන වාහන වෙලදපොල Riyasewanaa vehicle market ரியசெவன வாஹன

 තොග වෙළඳාම Thoga Weladama தொக வெலதாம

 කුලුබඩු වෙලෙන්දෝ Kulubadu Welendo குலுபடு வெலென்தொ

 බබාටයි අම්මටයි - Baby Shop-பபாடய் அம்மடய்

 Craft බඩු විකිණීමට සහ මිලදී ගැනීමට Ceylon Handcraft படு விகிணீம மிலதீகெனீம

 Stationery wholesale - ලිපිද්‍රව්‍ය තොග අලෙවිය லிபி தவ்ய தொக அலெவிய

 ඉඩම් ගෙවල් - Idam Gewal -இடம் கெவ

 ත්‍රීවීල් ගන්නයි විකුණන්නයි Three-wheeler Sale தீவில் கன்னய் விகுனன்னய்

 අඩුවට බයික්, බයිසිකල් Aduwata Bike அடுவட பயிக் பயிசிகன்

 විලාසිතා මහගෙදර House of Fashion ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேஷன்

 රැකියා ඇබෑර්තු Job Vacancies வேலை காலியிடங்கள்

 කෘෂිකාර්මික වගාවන් Food & Agriculture குஸிகார்மிக வகாவன்🌴🌳🌱

 කාර් වෑන් බස් විකිණීම මිළදී ගැනීම Car Van Bus Sale கார் வேன் விகிணீம 🚗🚌

 දේශීය හා විදේශීය රැකියා ඇබෑර්තු Job Vacancy தெசிய விதெசிய ரெகியா அபெ🤵💼

 සුරතල් සතුන් - Pets - செல்லப்பிராணிகள் 🐈🐕🐦

 විලාසිතා ලොකය Fashion World ஃபேஷன் உலகம் 🥼👟

 විදුලි උපකරන පහසු මිලට Phone, Electric Item Sale விதுலி உபகரன பகசு மிலட📱🤙

 ගේ දොර උපාංග - Home Items Sale 🪑🏠👨‍🌾

Do you have something to sell?

Post your ad on itemads.lk ?

Post your ad now
logo logo