எங்களின் இணையத்தளம், முகநூல், இன்ஸ்டாகிராம், ரேடியோ சேனல், வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர் போன்ற அனைத்து ஊடகங்களிலும் நீங்கள் விரும்பும் எந்த வகையான விளம்பரத்தையும் பதிவிடவும்.. இப்போதே எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்யவும் - 011 2255587 / 074 0022943 / 076 2195054 .. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයක දැන්වීමක් අපගේ වෙබ් අඩවියේ, Item News වෙබ් අඩවියේ, Facebook Pages, Facebook Groups, WhatsApp Groups, YouTube Channels, Instagram , Radio Channel, Twitter ආදී සෑම මාධ්‍යකම පළ කරගත.. දැන්ම අපට WhatsApp කරන්න - 011 2255587 / 074 0022943 / 076 2195054.. Post any kind of advertisement you want on our website, Item News Website, Facebook Pages, Facebook Groups, WhatsApp Groups, Youtube Channel Instagram, Radio Channel, Twitter etc. in all media.. WhatsApp us now - 011 2255587 / 074 0022943 / 076 2195054 ... දැන්ම අපගේ ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. www.itemnews.lk - Visit our news website now. www.itemnews.lk - இப்போது எங்கள் செய்தி வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும். www.itemnews.lk

Sri Lanka's Largest Classifieds Portal

Search from over 1,500,000 classifieds & Post unlimited classifieds free!Browse items by category

Vehicles

(1501)

Buy and sell used and brand-new cars, motorbikes and other vehicles in Sri Lanka. Choose from top brands including Toyota, Nissan, Honda and Suzuki.

Cars

(4707)

Buy and sell used and brand-new cars in Sri Lanka. Choose from top brands including Toyota, Audi, Nissan, Honda and Suzuki.

Motorbikes & Scooters

(3530)

Buy and sell used and brand-new Motorbikes and Push cycles in Sri Lanka. Choose from top brands including Bajaj, Yamaha and Honda.

Three Wheelers

(1589)

Buy and sell used and brand-new Three Wheelers in Sri Lanka. Choose from top brands including Bajaj, Piaggio, and TVS.

Electronics

(7856)

Find great deals for used electronics in Sri Lanka including mobile phones, computers, laptops, TVs and much more.

Property

(11425)

View listings for property in Sri Lanka. Find the cheapest rates for apartments, commercial and residential properties, as well as for land and plots.

Home & Garden

(3655)

Buy and sell new and used home appliances including furniture, kitchen items, garden products and other household items in Sri Lanka.

Fashion, Health & Beauty

(6580)

Everything you need to look and feel amazing! check out the latest fashion items and a range of health and beauty products being offered in Sri Lanka.

Hobby, Sport & Kids

(836)

Buy and sell used musical instruments, sports gear and accessories, art and collectibles, items for kids and more.

Business & Industry

(496)

Browse through a range of business services and industrial companies offering products and services to both other businesses and consumers alike.

Services

(240)

Browse through a range of service-based companies offering services to both other businesses and consumers alike.

Education

(377)

Buy and sell books and magazines, find tuition, classes and other educational resources in Sri Lanka.

Animals

(1459)

Search from the widest variety of pets in Sri Lanka. Select from dogs, puppies, cats, kittens, birds and other domesticated animals.

Food & Agriculture

(1691)

Find food and edible products, including fresh fruits and vegetables, meats, fish, seafood, crop seeds, plants and other agricultural products in Sri Lanka.

Other

(1145)

Classified ads for miscellaneous products and items all over Sri Lanka. Buy and sell almost anything

Jobs in Sri Lanka

(1637)

Find a job for your requirements from great companies as well as other works.

Work Overseas

(85)

Find a job for your requirements from great companies as well as other works.

Marriage Proposals

(0)

Find a Bride or a Groom for your beautiful life.

Browse items by location

Sri Lanka's Largest Online Marketplace - itemads.lk

Buy and sell anything you want, Itemads.lk is Sri Lanka's largest online marketplace and Sri Lanka's number one online marketplace with millions of users on Facebook. Divided into districts, you can easily find what you need. Do you want to sell / buy a house, land? Want to sell/buy a vehicle? Want to sell/buy mobile phones, electrical appliances? Buy or sell your item easily through itemads.lk.

 
About Itemads.lk, The Largest Marketplace in Sri Lanka!
PV00238972
 
Welcome to itemads.lk, Sri Lanka’s largest online marketplace for all your lifestyle needs! Launched in 2018, we are a 100% Sri Lankan platform dedicated towards uplifting the lives of SMEs by offering free merchant services and expanding the online market ecosystem. Our continuous improvements since inception have led to multiple awards and recognitions from many and major institutes.
 
Sri Lanka’s brand name for buying and selling anything to everything online. Do you want to buy a property? Check Itemads.lk! Do you want to sell a bike? Check Itemads.lk!
 
Itemads.lk has the widest selection of items across Sri Lanka and over 50 different categories. Whether you're looking for a car, mobile phone, house, computer or pet, you will find the best deal on Itemads.lk
 
Buy, Sell New and Used Items or Land Jobs Through Itemads.lk
 
Every month hundreds of new users use Itemads.lk SME’s and small businesses signup for  memberships. You can search & filter products & services from the comfort of your own home.
 
You can sign up for a free account to start selling your items. It takes less than 2 minutes to post  an ad. Visit How to sell fast for some tips on creating great ads that generate a lot of buyer interest. It goes without saying that when you have the membership, you are automatically entitled to more perks.
 
If you have many items to sell, a membership would be the ideal choice. We also have some great tools that help make your ad stand out. Check out the Ad Promotions page for more information.
 
Social Media Marketing in Itemads.lk
 
Itemads.lk provides you more than 25 Facebook groups and pages to promote your advertisements as well as more than 25 WhatsApp groups and YouTube channels. Every category in Itemads.lk has unique Facebook pages, Facebook Groups, WhatsApp groups and YouTube channels. So, your advertisements will be promoted all of these categories. All of them are now free to use and you can join them.
 
 
 

ITEM GROUP HOLDINGS (PVT) LTD
PV00265664

Item Group Holdings (PVT) LTD diverse range of activities encompasses civil engineering, construction, project management, property development, real estate transactions, hardware trade including aluminum, steel, and timber products, stock market dealings, and the import, export, manufacture, and sale of toys, educational equipment, and tires.

Additionally, Item Group Holdings (PVT) LTD isinvolved in the automotive sector, dealing with automobiles, spare parts, accessories, and machinery.

Item Group Holdings (PVT) LTD also engage in imports, exports, ICT-related services, and various
management activities, with a commitment to obtain any necessary licenses for these operations.

 

ITEM LAND CONSTRUCTION (PVT) LTD
PV00264112

Welcome to Item Land Construction (PVT) LTD, where we transform visions into reality. We take pride in being a leading force in the real estate and construction industry, dedicated to delivering quality, innovation, and excellence in every project we undertake.

Our company has become synonymous with integrity, craftsmanship, and reliability. Whether you're in search of your dream home, seeking a trustworthy partner for your construction needs, or looking to invest in real estate, Item Land Construction (PVT) LTD is your trusted ally.

Our team of experienced professionals, from architects and engineers to project managers and real estate experts, work tirelessly to bring your ideas to life. We specialize in creating distinctive residential, commercial, and industrial spaces that stand the test of time.

Thank you for considering Item Land Construction (PVT) LTD as your partner in real estate and construction. Explore our portfolio, and let us help you build a future filled with possibilities. Together, we'll create spaces that inspire and endure.

 

W. GEMS
W9724

At W. GEMS, we're passionate about the world of gemstones. Our skilled artisans carefully cut and polish each gemstone to bring out its natural beauty, turning it into a piece of art that you can cherish forever. Whether you're celebrating a special milestone or simply looking to indulge, our exquisite collection of gemstone jewelry is designed to suit every occasion. From elegant necklaces to stunning rings, we have something to complement your unique style.

W. GEMS is your trusted source for high-quality gemstones. We provide gemstones of various types and sizes, ensuring that you find the perfect stone for your needs, whether it's for a personal collection or as part of your business.

We don't just sell gems; we export them worldwide, sharing the beauty of gemstones with enthusiasts around the globe. Despite our global reach, we maintain a local commitment to excellence in craftsmanship and customer service.

 

ITEM ORGANIZATION
GA00261089

"Item Organization" is a charitable organization based in Sri Lanka dedicated to making a positive impact on the lives of those in need. With the generous support of itemads.lk, Item Organization strive to address various social and humanitarian issues in our community. Their mission is to bring about positive change through initiatives and projects that promote education, healthcare, and overall well-being.

Together with our valued partners and donors, we aim to create a brighter and more equitable future for the people of Sri Lanka.

Website : https://itemorganization.com
Facebook : https://www.facebook.com/ItemOrganization

 

ITEM EXPRESS (PVT) LTD
PV00253595

Itemexpress.lk is an online e-commerce store that offers a wide variety of products to customers in Sri Lanka. Itemexpress.lk strive to provide our customers with the best shopping experience by offering high-quality products at competitive prices, as well as fast and reliable delivery. Their product range includes fashion, electronics, home and kitchen appliances, toys and games, and much more.

Website : https://itemexpress.lk
Facebook : https://www.facebook.com/itemexpress.lk

 

ITEM NEWS

Itemenews.lk is a premier news website dedicated to providing the latest and most comprehensive coverage of news and events in Sri Lanka. With a commitment to delivering accurate, unbiased, and up-to-the-minute information, Item News has become a trusted source for readers seeking a deeper understanding of the country's political, social, economic, and cultural landscapes. Whether you're interested in breaking news, in-depth analysis, or feature stories, "Item News" offers a wide range of content to keep you informed and engaged with the dynamic developments in Sri Lanka. Explore our website to stay connected with the pulse of the nation.

Website : https://itemenews.lk
Facebook : https://www.facebook.com/itemnews.lk

 

Do you have something to sell?

Post your ad on itemads.lk ?

Post your ad now
logo